lokalizacja

SADKI

ul. Wyrzyska 22

HISTORIA FIRMY

Początki Spółdzielni - jak wynika z zachowanych dokumentów - sięgają roku 1945. Zebranie organizacyjne członków Spółdzielni odbyło się dnia 18.11.1945 roku. Podczas obrad wybrano Radę Nadzorczą w składzie: Stanisław Jankowski, Wojciech Kubik, Władysław Nojman, Jan Wojciechowski, Benedykt Mikołajewski oraz Wojciech Czeliński. W dniu 24.11.1945 roku Rada dokonała wyboru Zarządu w osobach: Wawrzyniec Karolczyk - Prezes, Józef Szulc - Wiceprezes, Paweł Trybull, Józef Mikietyński i Leon Bodył - członkowie. Najstarszy dokument, który jest w naszym posiadaniu to postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Wydział Rejestrowy z 24.01.1946 roku o wpisaniu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Sadkach z odpowiedzialnością udziałami do rejestru spółdzielni. Z uwagi na to, że Zarząd działał społecznie, a Spółdzielnia rozwijała się dynamicznie, w dniu 4.03.1946 roku dokonano wyboru kierownika Spółdzielni, którym został Wojciech Behrendt.


Spółdzielnia rozwijała się wielokierunkowo. Po wojnie przejęła na kilka lat folwarki poniemieckie, resztówki, gorzelnię i młyn. Zajmowała się handlem węglem, nawozami sztucznymi, artykułami do produkcji rolnej, skupem zbóż dla PZZ, produkcją pieczywa jak również prowadziła okresowo usługi instruktażowe dla rolników. W 1949 roku wprowadzono obowiązujący wszystkie GS-y na terenie kraju nowy wzorcowy statut, który znacznie ograniczał ich samorządność. Likwidował Radę Nadzorczą zastępując ją Komisją Rewizyjną. Taka struktura obowiązywała do listopada 1953 roku.
W wyniku zmian ustrojowych i gospodarczych w kraju od 1989 roku władze Spółdzielni pod kierownictwem Prezesa Zarządu Łucjana Łuki zaczęły szybko dostosowywać strukturę materialną i organizacyjną do aktualnych potrzeb i możliwości ekonomicznych.


Początek lat 90-tych to wypieranie bezwzględne społdzielczości z rynku. Nierówne traktowanie Spółdzielni z prywatnymi podmiotami gospodarczymi spowodowało, że Spółdzielna szybko wycofała się z handlu nawozami i węglem. Prywatny handel tymi artykułami był wyraźnie preferowany przez państwowe zakłady nawozów sztucznych i kopalnie. W tym czasie Spółdzielnia była jedną z najmniejszych spółdzielni w ówczesnym województwie bydgoskim, o stosunkowo słabym potencjale inwestycyjnym. Mimo tego Zarząd zadbał o systematyczne zwiększanie własnych środków obrotowych, w tym również funduszy udziałowych. Dokonano także aktualizacji rejestru członkowskiego. Okres ten to także czas intensywnych przemian w świadomości całej załogi; niezbędna była racjonalizacja zatrudnienia. Efektem były dodatnie wyniki finansowe we wszystkich latach działalności. Pozwoliło to na funkcjonowanie bez kredytów bankowych, a nawet na okresowe lokaty bankowe.


Ważnym wydarzeniem była zmiana nazwy Spółdzielni. Od 1.08.1998 roku Spółdzielnia działa pod nazwą: Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Sadkach. Na koniec 2012 roku Spółdzielnia liczyła 19 członków z udziałami 1500 zł każdy. W kręgu bieżącej uwagi i troski Zarządu jest zachowanie płynności finansowej, a punktem honoru jest terminowe rozliczanie z wszystkimi kontrahentami oraz z instytucjami podatkowymi.

 

Wyniki małej Spółdzielni zostały zauważone w Warszawie. W 2001 roku Krajowa Rada Spółdzielcza wyróżniła Spółdzielnię odznaką "Za zasługi dla Spółdzielczości" oraz odznaką " Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" członków: Wojciecha Młodeckiego, Łucjana Łukę, Elżbietę Dziadosz, Andrzeja Lemańskiego, Annę Marach i Annę Kuczyńską. W 2005 roku kolejni członkowie zostali uhonorowani odznaką "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego". Są to: Teresa Józefiak, Henryka Krzemińska, Ewa Kuczyńska oraz Leszek Lipiec.
Wyróżnienia przyznał również Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni w Warszawie, przyznając odznaki "Za zasługi dla Spółdzielczości SCh".
Odznaki otrzymali członkowie: Maria Gibała, Maria Szczęsna, Janina Kistowska, Zofia Musiał, Alina Zimna i Henryk Pawlaczyk.

 

 

 W roku 2012 wyróżnieni zostali członkowie i pracownicy naszej spółdzielni, tj.:

odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego przez Krajową Radę Spółdzielczą :
  • Alina Zimna
  • Janina Kistowska
  • Juliusz Młodecki

Odznaką Za Zasługi dla Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska" przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "SCh":

  • Maria Płucisz
  • Piotr Żygowski. 

 

Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy. Na jej pomoc zawsze mogą liczyć wiejskie szkoły i przedszkola, miejscowy ośrodek zdrowia oraz zespół folklorystyczny.

Orzeł Agrobiznesu po raz drugi

Dane adresowe

 

Spółdzielnia Handlowo - Produkcyjna w Sadkach

ul. Wyrzyska 22
89-110 Sadki

 

Kontakt

 

+48 52 385 07 12

 

shpsadki@wp.pl 

   

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00-15.00

 

Nr rachunku

 

Bank Spółdzielczy

42 8179 0009 0030 0911 2000 0010